16. okt, 2013

LAR må deles

Tiden er inne for å splitte LAR i minst tre grupper:

LAR Junior, LAR Jobb og LAR Senior.

 

1. LAR Junior må gi omfattende individuell hjelp i tett forpliktende samarbeid med resten av hjelpeapparatet rundt personen, enten aktørene er offentlige, private, ideelle eller pårørende.
For disse yngste må målsettingen være å oppnå et meningsfylt rusfritt liv, selv om det krever flere års innsats.

 

2. Lar Jobb bør gi folk aktiviseringshjelp i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører, om nødvendig med tidsavgrenset personlig assistent. Målet må være sosial integrering, hel- eller deltidsjobb og motivering til nedtrapping og avslutning av medikasjon på lang sikt, men ikke før pasienten mener at hun eller han er klar for det.

 

3. Lar Senior bør være for dem som av helsemessige grunner ikke kan regnes som aktuelle kandidater til vanlige jobber. De bør få et tilbud som er nesten umulig å falle ut av, men selvfølgelig straffeforfølges på vanlig måte ved salg av medisinene sine.

For de fleste i denne kategorien vil det være aktuelt med et bemannet og assistert botilbud hvor medisiner deles ut, daglige plikter utføres og pasientene får den nødvendige veiledning og assistanse for å skape seg et meningsfylt liv med aktiviteter på den enkeltes premisser.

Avslutning av medikasjon bør være etter ønske fra pasienten.

 

Inndelingen bør være basert på funksjonsevne etter grundig utredning, og flytting fra en gruppe til en annen må påregnes for mange av pasientene.

 

Det bør være lettere å flytte fra gruppe 3 til 2 og 2 til 1 enn motsatt, og alder må vektlegges, blant annet når pasienten er en ung kvinne med antatte barnefødsler foran seg, fordi mange unge ikke har konsekvenser av LAR-medisin, barnefødsler og omsorg for barnet klart for seg.

 

Når en pasient melder tap av medisiner, ved tyveri eller ran, skal vedkommende IKKE miste tilbudet, men få daglig utdeling i en avtalt periode, for så å få overta ansvaret selv på nytt.